Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Letöltése

1.1 Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljes körűen szabályozza az BO-NO World Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott, a  Loft  studion Fotóstúdió (a továbbiakban: Szolgáltatás) és az ahhoz kapcsolódó, a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit, valamint a https://loftstudion.com honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető foglalási rendszer felhasználási feltételeit.

1.2 Jelen ÁSZF rendelkezései 2024 január 01. napjától kezdődően hatályosak.

1.3 Ha Ön igénybe szeretné venni az általunk biztosított szolgáltatásokat, kérjük figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et.  Kifejezetten felhívjuk figyelmét, hogy a Bérlő a honlapon történő foglalás leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. A foglalási rendszerben elfogadott FOGLALÁSI SZABÁLYZATTAL egyidejűleg, az ÁSZF is elfogadásra kerül a foglalás során, a foglalási rendszerben kialakított jelölőnégyzet kipipálásával. Az e-mailban vagy szóban (telefonon) továbbított megrendelések estében, a Szolgáltató írásbeli (e-mail) visszaigazolásával egyidejűleg automatikusan elfogadásra kerül.

2. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: BO-NO World Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: BO-NO World Kft

Székhely: 8448 Ajka-Bakonygyepes, Bakony utca 19.

Cégjegyzékszám: 19-09-506840

Adószám: 25933402-2-19

Elérhetőség: +36 30 139 8560

E-mail: bonoworld.kft@gmail.com

3. Általános és értelmező rendelkezések

A honlapon keresztül, vagy közvetlen kapcsolatfelvételen keresztül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások megrendelésével a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerinti szolgáltatások igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szerződő fél) között. A szerződés az interneten távollévők között létrejött, magyar nyelvű, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül.

A Szerződő fél a holnapon történő foglalás leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél figyelmét arra, hogy a megrendelés elfogadása csak abban az esetben érvényes, ha a Szerződő fél legkésőbb a megrendelés elküldésekor elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A foglalási rendszerben elfogadott FOGLALÁSI SZABÁLYZATTAL egyidejűleg, az ÁSZF is elfogadásra kerül a foglalás során, a foglalási rendszerben kialakított jelölőnégyzet kipipálásával. Az e-mailban vagy szóban (telefonon) továbbított megrendelések estében, a Szolgáltató írásbeli (e-mail) visszaigazolásával egyidejűleg automatikusan elfogadásra kerül.

4. Fogalmak

a) Szolgáltató: a jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltató a BO-NO World Kft (székhelye: 8448 Ajka-Bakonygyepes, Bakony utca 19., cégjegyzékszáma: 19-09-506840, adószáma: 25933402-2-19);

b) Szerződő fél: a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes vagy jogi személy, gazdálkodó szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a Szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Bérlő;

c) Szolgáltatási megállapodás: a Szolgáltató és a Bérlő– a feltételek teljesülése esetén – a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak, a továbbiakban együttesen: Szerződő felek.

d) Fotóstúdió bérlés szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű helység bérlés és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

e) Időpontfoglalás: A Fotóstúdió helységeinek a Szerződő fél általi foglalása előre meghatározott időegységben.

f) Honlap: Szolgáltató https://loftstudion.com  weboldalon elérhető honlapja. A honlap használatához és a honlapon történő foglaláshoz előzetes regisztrációra nincs szükség.

5. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

Az Időpontfoglalást a Szerződő fél és/vagy Bérlő a Szolgáltatónak a honlapon elérhető foglalási rendszerén keresztül kezdeményezheti az időpont foglalási folyamat végrehajtásával. Az időpontfoglalásnál kötelezően kitöltendő adatok: Bérlő neve, e-mail címe, telefonos elérhetősége és számlázási adatai.

A Bérlési szolgáltatás kezdeményezését a Szerződő fél és/vagy Bérlő e-mail-en keresztül is leadhatja a Szolgáltató erre a célra feltüntetett info@loftstudion.com  e-mail címen keresztül.

Az e-mailben, vagy a Szolgáltató honlapján elérhető foglalási rendszeren keresztül továbbított Időpontfoglalásoknak egyaránt tartalmaznia kell a Bérlő nevét, e-mail címét, telefonos elérhetőségét, kiválasztott termet vagy termeket, időpontot vagy időpontokat.

A szolgáltatási szerződés a Bérlő által szabályszerűen továbbított megrendelés – időpontfoglalás – a Szolgáltató írásbeli (e-mail) visszaigazolásával jön létre és ennek megfelelően a megrendelés – foglalás – írásbeli visszaigazolásával a felek közötti szolgáltatási szerződés írásba nem foglalt szerződésnek minősül.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét, hogy kizárólag a megrendelés elektronikus úton történt visszaigazolását követően – mely egyben a Loft studion Fotóstúdió foglalásának visszaigazolását is jelent – jogosult arra, hogy a szolgáltatásnyújtást követelje a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató felhívja a Szerződő fél és/vagy a Bérlő figyelmét, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, ha a visszaigazolást tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Szerződő félhez, mert az általa megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Szerződő fél elektronikus postafiókjának telítettsége miatt.

A szóban továbbított megrendelés és/vagy megrendelés módosítása kizárólag abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, és abban az esetben jelent kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve, amennyiben az ilyen módon továbbított megrendelést és/vagy megrendelés módosítását a Szolgáltató írásban (e-mail) visszaigazolta, és ekként a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása alapján egyértelműen megállapítható a létrejött, vagy módosult a szolgáltatási szerződés tartalma.

A megrendelés és/vagy a megrendelés módosításának a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem jelent kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve, még abban az esetben sem, ha a megrendelést és/vagy annak módosítását a Bérlő írásban továbbította.

A szerződő felek között a Szolgáltató által nyújtott és a Bérlő által megrendelt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés határozott – a Szolgáltató által írásban visszaigazolt foglalási időtartammal megegyező – időre jön létre.

6. A szolgáltatás lemondása, elállás, felmondás

6.1   A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról, vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően figyelembe véve a nyitvatartási időt, írásban tájékoztatja a Szolgáltatót a következő határidők betartásával:

·         a lefoglalt időpont kezdete előtt 72 (hetvenkét ) órával

Amennyiben ezen időszakon belül a foglalást törli, rövidebbre módosítja, a Bérbeadó lemondási díjat számol fel.

6.2  A lemondási díj a foglalás megkezdéséhez képest számolódik, a foglalás óraszámától, hétvégétől és a szezontól függően.

·         72 ( hetvenkét ) órán belül a bérleti díj 50 %-a fizetendő

·         24 ( huszonnégy ) órán belül a bérleti díj 100 %-a fizetendő

6.3   A Szolgáltató fenntartja magának a foglalás változtatásának jogát előzetes egyeztetést követően, azzal, hogy az elmaradt bérlést a Bérlővel történő egyeztetést követően méltányosan kompenzálja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlő által megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 14. napig – a Bérlő részére írásban (e-mail) megküldött nyilatkozattal – elálljon, és a Bérlő által pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása, mellett.

6.4  Egyéni megrendelések esetén az elállási feltételek egyedileg kerülnek meghatározásra.

7. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog

Tekintettel a Szolgáltató által nyújtott bérlési szolgáltatásra irányuló szerződésre – mely a felek között minden esetben meghatározott teljesítési határidővel jön létre a Szerződő felet és a Bérlőt a jogszabályban meghatározott elállási/felmondási jog nem illeti meg.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a fogyasztónak minősülő Szerződő fél és a Bérlő figyelmét arra, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a szerződéskötéstől számított 14 (tizennégy) napon belüli indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog a Szerződő felet, és a Bérlőt nem illeti meg a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató által nyújtott Fotóstúdió bérlés szolgáltatás jellemzői miatt.

A fogyasztónak minősülő Szerződő fél és Bérlő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatótól jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató által nyújtott Fotóstúdió bérlés szolgáltatások vonatkozásában a 14 (tizennégy) napon belüli elállási, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja.

A Szerződő fél és/vagy a Bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés továbbításával egyidejűleg jelen ÁSZF valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató és Foglalási szabályzat rendelkezéseit elfogadja, és abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

A Szolgáltató által alkalmazott árakat a Szolgáltató weboldalán a https://loftstudion.com  honlapon folyamatosan közzéteszi. A Szolgáltató az általa alkalmazott árakat bármikor jogosult szabadon megváltoztatni azzal, hogy a Szolgáltató egyoldalú módosítása nem vonatkozik a korábban foglalt és a Szolgáltató által írásban visszaigazolt megrendelések alapján létrejött szolgáltatási szerződésekre azzal, hogy azok esetleges módosítása, meghosszabbítása esetén a Szolgáltató által a módosítás, meghosszabbítás időpontjában alkalmazott szolgáltatási árak az irányadók.

A Szolgáltató az általa alkalmazott árakat az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően forintban tünteti fel, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

A Szolgáltató megrendelt szolgáltatások teljes összegét a szolgáltatások körére és igénybevételének időtartamára az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakkal és díjakkal számítva a Szolgáltató az általa a Bérlő részére küldött írásos visszaigazolásában közli.

A megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértéke az alábbi módon rendezhetők:

·         online (B-Payment Zrt. rendszerén keresztül megvalósuló) bankkártyás fizetési szolgáltatással

·         a helyszínen bankkártyás fizetéssel

·         a helyszínes készpénzben

·         valamint egyedi szerződéses igények illetve egyedi esetekben banki átutalással

A Szolgáltató a befizetett összegekről a Szerződő felé vagy a Bérlő felé számlát állít ki.

Bankkártyás fizetés esetén a szolgáltatás ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató B-Payment Zrt. vagy a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. rendszerben vezetett folyószámláján maradéktalanul jóváírásra kerül.

A Szolgáltató tájékoztatja a Szerződő felet, hogy az internetes bankkártyás fizetés lebonyolítását a B-Payment Zrt. biztosítja. Az online bankkártyás fizetések a B-Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó B-Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás fizetés esetén a Szerződő fél automatikusan átirányításra kerül a B-Payment Zrt. fizetési oldalára, ahol a díj kiegyenlítéséhez meg kell adnia a B-Payment Zrt. által megkövetelt adatokat. A Szolgáltató felhívja a Szerződő fél figyelmét, hogy az általa megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértéke kiegyenlítése kizárólag a B-Payment Zrt. által elfogadott, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával lehetséges.

A Szolgáltató felhívja továbbá a Szerződő fél figyelmét arra, hogy a fizetési tranzakció annak végrehajtását követően nem vonható vissza. Sikertelen fizetési tranzakció esetén a honlapon hibaüzenet jelenik meg, míg a szolgáltatási díj sikeres kiegyenlítése esetén a Szerződő fél bankszámla egyenlege a szolgáltatási díj összegével azonnal megterhelésre kerül.

A Szolgáltató tájékoztatja a Szerződő felet, hogy a B-Payment Zrt. fizetőoldalán megadott fizetési és bankkártya adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg és nem is kezeli.

Tekintettel arra, hogy a bankkártyás fizetési tranzakció szabályos lebonyolítása, a fizetés során megadott adatok kezelése, azok titkosítása és a fizetési folyamat biztosításának garantálása a B-Payment Zrt. kizárólagos kötelezettségébe tartozik, így a Szolgáltató a bankkártyás fizetéssel összefüggő, valamint a B-Payment Zrt. hatáskörébe tartozó problémákért nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a fizetési tranzakció sikertelenségéért sem, ha annak oka az internetkapcsolat hibájára vezethető vissza.

9. A Bérlő jogai és kötelezettségei

9.1 A felek közötti szolgáltatási szerződés értelmében a Bérlő jogosult az általa lefoglalt időpont(ok)ban a Fotóstúdió lefoglalt helységeit használni. 

9.2 Amennyiben a Bérlő a megengedettnél nagyobb létszámmal jelenik meg, Bérbeadó jogosult az ár módosítására.

9.3 A bérlési idő tartalmazza a fotózási és a terem eredeti állapotban történő visszaállításának az idejét is. A Bérlő vállalja, hogy a termet az átvett állapotban adja vissza.

9.4 A bérlő nem készíthet termeinkben és nem tehet elérhetővé olyan tartalmakat, melyek jogellenesek, vulgárisak, obszcénok vagy fenyegető, sértő tartalmúak.

9.5  A Bérlő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban vagy a recepción szóban előterjesztett panaszt annak beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a Bérlőnek érdemi választ ad.  A Bérlő köteles az őt ért esetleges kárt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató recepcióján és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káresemény körülményei tisztázhatóak legyenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntetőeljárás megindításához szükségesek.

9.6  Mindazon esetleges károkért, melyek a weboldalon és /vagy a foglalási rendszer működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be a Bérbeadó oldalán, a Bérbeadó a felelősségét kizárja.

10. A Bérlő kártérítési felelőssége

A Bérlő felelős mindazon károk megtérítéséért melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy részére ő maga vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy az okozott kár mértékét a Bérbeadó egyoldalúan határozza meg. A kár azonnal, a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával fizetendő.

11. A szolgáltatási szerződés megszűnése, elszámolás a felek között

A Felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megszűnik, illetve megszüntethető:

● a szerződés automatikus megszűnése esetén – a határozott időtartam lejártával,

● a felek közös megegyezésével,

● a megrendeléstől történő elállással, kizárólag írásban kezdeményezve

● a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.

A felek a szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni azzal, hogy a megszüntetést írásba kell foglalni és annak tartalmaznia kell a felek teljeskörű elszámolását a díjazásnak, ÁSZF-nek megfelelően.

Felek a szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles legkésőbb a megszűnéstől számított 15 (tizenöt) napon belül egymással elszámolni.

12. Egyéb rendelkezések

a) Panaszkezelés

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Szerződő félnek és/vagy Bérlők bármilyen panasza merülne fel az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben, úgy jogosult panasszal élni a Szolgáltatónál.

A fogyasztónak minősülő Szerződő fél és/vagy Bérlő panaszát postai vagy elektronikus úton írásban vagy szóban a Szolgáltató székhelyén, a Fotóstúdió recepcióján juttathatja el a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja.

Ha a Szerződő fél és/vagy Bérlő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a Szerződő fél és/vagy a Bérlő részére személyesen átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb 30 (harminc) napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követően 30 (harminc) napon belül kivizsgálja és tájékoztatja a panaszost a vizsgálat eredményéről, a panaszt írásban érdemben megválaszolja annak esetleges elutasítása esetén álláspontját megindokolja és tájékoztatja a panaszost, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

A Szerződő Fél/és vagy Bérlő nem minősül fogyasztónak, így a fogyasztóvédelmi jogszabályok jelen szerződéses viszonyra nem irányadóak.

A panaszos panaszának elutasítása esetén jogosult saját lakó- illetve tartózkodási helye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint az alábbi békéltető testület jogosult eljárni a fogyasztói jogvita esetén:

Fejér Vármegyei Békéltető Testület:

Székhely: Gazdaság Háza, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Levélcím: Fejér Vármegyei Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

postacím: H-8050 Székesfehérvár, Pf. 357.

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Weboldal: https://www.bekeltetesfejer.hu/

b) Az ÁSZF hatálya

Személyi hatálya: Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató és a Szerződő fél között létrejött, a szolgáltatás foglalásával és ekként elektronikus megrendeléssel létrejött jogviszonyra.

Tárgyi hatálya: Jelen ÁSZF teljes körűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató és a Szerződő fél közötti, Fotóstúdió bérlés szolgáltatás nyújtására, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló szerződés feltételeit.

Területi hatálya: Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató és a Szerződő fél közötti, Fotóstúdió bérlés szolgáltatás nyújtására, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló Magyarország területén létrejött jogügyletre

Időbeli hatálya: Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba, és annak a Szolgáltató általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad. A Szolgáltató és a Szerződő fél és/vagy a Bérlő között a jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására mindig a foglalás leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók.

c) Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Szerződő fél és/vagy a Bérlő a ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a https://loftstudion.com  honlapján, amely így bárki számára hozzáférhető, nyilvános.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítja. Szolgáltató a módosított ÁSZF szövegét annak hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal azt a https://loftstudion.com honlapon közzéteszi.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

d) Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy a szolgáltatásnyújtással összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

A Szolgáltató szavatol továbbá azért, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége minden megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet), (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek, a Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, és ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket külön Adatkezelési tájékoztató rögzíti.

A jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó, a Felhasználó mint adatkezelő nevében, személyes adatokat nem kezel. Az adatkezelést az Online Foglaló Rendszer működtető Salonic International Zrt. végzi.

e) Vis maior

Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a Szolgáltató, sem a Bérlő, vagy a Szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

f) Szerzői jogok

A https://loftstudion.com  honlapon fellelhető információk, fényképek és szöveges tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik. A weboldalon, valamint a foglalási rendszerben található fényképek és leírások, mint szellemi termékek felhasználására kizárólag a Szolgáltató jogosult, annak jogosulatlan másolása, továbbítása vagy egyéb módon történő felhasználása nem megengedett.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a https://loftstudion.com  weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://loftstudion.com  weboldal vagy annak bármely része módosítható, indexelhető.

A https://loftstudion.com  név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Felhasználási engedély nélkül felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg, melynek összege 1.000.000,- Ft jogsértésenként.

g) Vegyes rendelkezések

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a honlapján általa közölt információkat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A jelen ÁSZF elfogadásával a felek között létrejövő szolgáltatási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása során a felek kötelesek a másik fél jogos érdekét figyelembe véve eljárni. A Szerződő fél és a Bérlő köteles továbbá a szerződés teljesítése során úgy eljárni, hogy az a Szolgáltató jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megkötésével, teljesítésével összefüggésben a Szolgáltatóval, illetve annak tevékenységével összefüggésben a Szerződő fél és a Bérlő tudomására jutó információ, tény, adat, így különösen de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási szerződések léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azokat a Szerződő fél és a Bérlő harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé és a szerződések teljesítésétől eltérő más célra nem használhatja fel.

A Szerződő fél és a Bérlő vállalja, hogy a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem ad át és nem hoz nyilvánosságra a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási szerződések tartalmával és/vagy azok teljesítésével kapcsolatos semmilyen információt, különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatási szerződés teljesítésének időpontjáig. A Szerződő fél vállalja, hogy minden tőle telhető intézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási szerződéseket vagy azok teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat.

Amennyiben a Szolgáltató valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szolgáltató részéről az adott jogról történő lemondásnak.

Mindazon esetleges károkért, melyek a https://loftstudion.com  weboldal és/vagy a foglalási rendszer működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be a Szerződő fél és/vagy a Bérlő oldalán, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A felek a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással elsődlegesen írásban, e-mail útján tartják.

A Szolgáltató valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a Szerződő félnek és/vagy a Bérlőnek a szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címére küld el. A Szolgáltató a Szerződő fél és/vagy a Bérlő által érkező valamennyi írásbeli megkeresés fogadására az info@loftstudion.com e-mail címet tartja fenn. Amennyiben a Szerződő fél és/vagy a Bérlő e-mail címe időközben módosul, úgy köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni.

A fenti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos következményekért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi szerződésre a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók. Amennyiben a szerződés a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Szerződő fél és/vagy Bérlő között jön létre, úgy a felek jogviszonyára a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet rendelkezéseit is értelemszerűen alkalmazni kell.

Termeink

Light home stúdió

Light home

Loft box

Diverse room

Bar & makeup